top of page

Bases legals sorteig Bartolí
Productes glten&lactose free

 

Sorteig mensual d’un lot de productes free Bartolí; elaborats sense gluten ni lactosa.

 

Premi. Normes. 

 • El premi consisteix en un lot de productes elaborats de Bartolí, sense gluten ni lactosa.

 • El sorteig serà mensual. Es realitzarà cada dia 01 del mes, des de juny 2023 fins a desembre 2023.

 • El mes d’agost no es realitzarà sorteig. Els participants de l’agost entraran al sorteig del mes de setembre.

 • Si la persona guanyadora no va a recollir el lot en el termini de 3 dies, s’entendrà que deixa perdre el premi, en tant que es tracta de producte fresc. Se li ho comunicarà via correu electrònic.

 • Cada persona es podrà registrar una vegada per participar. No s’acceptaran diferents mails amb el mateix nom i cognoms.

 • Només pot tocar un lot per persona. Si la persona guanyadora ja ha estat premiada amb anterioritat, es repetirà el sorteig.


 

Àmbit temporal i territorial de l’acció

 • El termini de participació s’iniciarà el 15 de juny de 2023 i finalitzarà el 31 de desembre de 2023, fent un sorteig mensual cada 01 del mes corresponent.

 • La Promoció es desenvoluparà a Catalunya, a la província de Barcelona. 

 

Participació. Deliberació.

 • Podrà participar qualsevol persona física major de 18 anys.

 • Si una persona és exclosa perquè no compleix amb les condicions d’aquestes bases, la candidatura de la qual forma part s'anul·larà automàticament. Així mateix, els participants hauran de ser persones físiques que actuïn en el seu propi nom i dret. En conseqüència, no s'admetrà la participació a través d'agències i/o qualsevol tercer diferent del participant.

 • La persona guanyadora es triarà de forma automàtica a través de l’aplicació Easy Promos entre tots els usuaris que hagin participat aquell mes.

 • Per participar, l’usuari haurà d’escanejar el codi QR que trobi a la cartelleria dels establiments seleccionats o bé accedir al web www.senseglutenilactosa.cat , omplir i enviar el formulari de participació.

 • En el formulari seran obligatoris els camps de: nom, cognom, mail i botiga on ha conegut la promoció. Amb la finalitat de poder contactar i coordinar l’entrega del premi si es proclama guanyadora.

 • No es demanaran altres dades personals ni bancàries a través d’altres mètodes.

 

Entrega del premi.

 • El premi s’haurà de recollir a l’establiment de proximitat on la persona guanyadora ha vist la promoció. El premi no s’enviarà per missatgeria en cap cas. 


 

Comunicació amb la persona guanyadora

 • La persona guanyadora es contactarà per mail des del correu info@mashupmedia.cat 

 • La deliberació no es farà pública. Però sí que es farà difusió del lot, l’entrega i el nom del comerç que l’ha entregat. 

 

Estafes i altres pràctiques fraudulentes

 • Bartolí no es fa responsable de tercers que demanin dades personals i bancàries, ni de la creació de perfils o correus fraudulents.

 

Acceptació de les bases

 • La participació en el sorteig suposa l'acceptació íntegrament de les presents bases i podran ser consultades pels participants a www.bartoli.cat/bases-sorteig-elaborats 

 • Bartolí es reserva el dret d'eliminar justificadament del sorteig a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció, així com la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present activitat promocional.

 • Bartolí es reserva el dret de modificar les bases o cancel·lar la Promoció.

 • Bartolí es reserva el dret d'ampliar, anul·lar la Promoció o suspendre-la, o bé canviar alguna de les seves condicions si per causes tècniques o de qualsevol altra índole alienes a la seva voluntat, no pogués complir amb el desenvolupament previst d'aquesta, segons l'estipulat en les presents bases.

 

Protecció de dades personals

Drets que li assisteixen respecte a les seves dades

 

Els drets exposats en el present apartat i que assisteixen als participants, podran

exercitar-se mitjançant l'enviament de comunicació a Bartolí, a l'adreça bartoli@bartoli.cat.

 

Els participants poden retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Igualment, s'informa que podran sol·licitar l'exercici dels següents drets:

 

● Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals. Qualsevol persona té dret a

obtenir confirmació relativa a si Bartolí està tractant dades personals que el

concerneixen, o no, així com a obtenir una còpia de les dades personals objecte de

tractament.

● Dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals, en el cas que fossin

inexactes i/o la supressió d'aquestes.

● Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, i en aquest cas

les seves dades personals únicament podran ser tractades per a l'exercici o la defensa de

reclamacions.

● Dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals. En aquest cas Bartolí

deixarà de tractar les seves dades personals, tret que concorrin motius legítims imperiosos

o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions requereixin el tractament de les seves

dades personals.

● Dret a la portabilitat de les seves dades personals, i en aquest cas tindrà dret a rebre

les dades personals que va facilitar a Bartolí en un format estructurat, d'ús comú

i lectura mecànica, i al fet que Bartolí transmeti els mateixos a un nou responsable de

la seva elecció. 

 
bottom of page